Uncategorised

เขียนโดย แอดมิน
หมวด:

     

สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

นำสู่ทักษะชีวิต

โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

มีคุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจท้องถิ่น

"รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

 


 

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน
หมวด:

 

 

ชั้น

ชาย

หญิง

จำนวน

  อนุบาล 1

6

8

14

  อนุบาล 2

3

7

10

  รวม

9

15

24

  ป. 1

5

5

10

  ป. 2

9

5

14

  ป. 3

11

11

22

  ป. 4

9

7

16

  ป. 5

9

5

14

  ป.6

8

7

15

  รวม ป.1-6

51

40

91

  รวมทั้งหมด

60

55

115


 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย.2562

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน
หมวด:

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
1.   นางลักขณา  วรรณวีรกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
2.   นางรุ่งทิพย์  สกุลไทย   ผู้แทนองค์กรชุมชน   รองประธานกรรมการ
3.   นางปรารถนา  ทองคำปั้น   ผู้แทนครู   กรรมการ
4.   นายไพศาล  สมศรี   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ
5.   นายอดุลย์  โยธาสมุทร   ผู้แทนกรุงเทพมหานคร   กรรมการ
6.   นายนำชัย  ฤทธิ์คัมภีร์   ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ
7.   พระมหาวิชัย  ธัมมชโย    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ
8.   นางสรรเสริญ  กำลังศิลป์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
9.   นายศีลธรรม  พัชรประกาย   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
10.  หม่อมหลวงชนัฏฐา  กองสุวรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
11.  นางวิจิตรา  มีสุขมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
12.  นายอนุสรณ์  เนียมลาภ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
13.  นายกอบกุล  ริมดุสิต   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
14.  นายจาตุรงค์  พรพงศ์พันธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
15.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้อำนายการสถานศึกษา
  โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
  กรรมการและเลขานุการ

 


0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน
หมวด:
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

 

นางสาวสุวรรณี  ธีระขจรกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางปรารถนา ทองคำปั้น

ครูชำนาญการ

 

นายมานพ  สุแพง

ครูชำนาญการ

 

นางสาวดุสิดา  เหลือจันทร์

ครูชำนาญการ

 

นางสาวดารารัตน์ วัฒนคีรี

ครูชำนาญการ

นายศุภศักดิ์ แท่นทอง

ครูชำนาญการ

 

นายปิยวัฒน์ วัฒนศัพท์

ครู

 

นายภาณุวัฒน์ ฟักบาง

ครู

 

นายยอด  ราชชิต

ครู

   

 นางสาวลักษณารีย์ สุวิชาโน

ครูผู้ช่วย

 

 นางสาวณัฐรีย์  วาดดวงมา

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวพจมาส  จันทร์เครื่อง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวศริญยา  กังสนันท์

พี่เลี้ยงเด็ก

 

นางภัทรภร  ปิ่นสุภา

พี่เลี้ยงเด็ก

นายชลทิศ  กลางพอน

พนักงานขับรถยนต์

 

 นางสาวปัญจนัฐศ์ บงบุตร

พนักงานสถานที่

 

 

 

 

 

นายบุญจันทร์ ธานี

พนักงานสถานที่

 

 
 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern