เขียนโดย แอดมิน

 

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียน ปี 2561

 

 

       ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท ๐๘๐๖/๑๐๒๗๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงงาน โดยจัดให้มีเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจ รวมรางวัลทั้งสิ้น ๖๔ รางวัล รางวัลที่ ๑  รางวัลละ ๓๐,๐๐๐.- บาท รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๒๐,๐๐๐.- บาท รางวัลที่ ๓ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐.- บาท รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕,๐๐๐.- บาท และรางวัลครูที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลละ ๕,๐๐๐.- บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น ๑,๐๘๕,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งผลงานถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
       บัดนี้ ใกล้ถึงวันครบกำหนดส่งผลงาน ปรากฏว่ายังมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนน้อย   สำนักการศึกษาจึงขอความร่วมมือ สำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ และเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์สำนักการศึกษา (www.bangkokeducation.in.th) เว็บไซต์ศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (www.bmamedia.in.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงาน ผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑ - ๕ ต่อ ๓๔๒๑

                  
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร
 
 
 
 
 
 
0
0
0
s2smodern