หมวด: /

รับสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561

             ด้วยกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี โครงการทุนเอราวัณ โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งหมด 100 ทุน โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  หรือบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10  ปี  สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2437-6631-5 ต่อ 3439,3440  และสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ประกาศการรับสมัครทุนเอราวัณ


            **** ผู้สมัครสามารถสมัครมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 มหาวิทยาลัย****


• ระเบียบประกาศการรับสมัครทุนเอราวัณ     คลิกที่นี่


• ขั้นตอนการสมัครของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 5 แห่ง      คลิกที่นี่                                               


• ขั้นตอนการสมัครของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     คลิกที่นี่


• ใบสมัครทุนเอราวัณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 5 แห่ง      คลิกที่นี่ 


• ใบสมัครทุนเอราวัณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      คลิกที่นี่


• ดาวน์โหลดใบรับรองความประพฤติ      คลิกที่นี่


• ดาวน์โหลดใบรับรองการทำงานของผู้ปกครอง (กรณีเป็นนักเรียนสังกัดอื่น)      คลิ๊กที่นี่


      หมายเหตุ  ผู้สมัครเมื่อได้ทำการสมัครทางออนไลน์แล้ว จะต้องส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการรับสมัคร เอกสารจะต้องเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องด้วย  โดยทำการสแกนเอกสารต่างๆ แล้วส่งไฟล์มาที่ อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 สำหรับไฟล์ที่ส่งมาให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร
0
0
0
s2smodern