ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

 

นางสาวสุวรรณี  ธีระขจรกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางปรารถนา ทองคำปั้น

ครูชำนาญการ

 

นายมานพ  สุแพง

ครูชำนาญการ

 

นางสาวดุสิดา  เหลือจันทร์

ครูชำนาญการ

 

นางสาวดารารัตน์ วัฒนคีรี

ครูชำนาญการ

นายศุภศักดิ์ แท่นทอง

ครู คศ. 1

 

นายปิยวัฒน์ วัฒนศัพท์

ครู คศ. 1

 

นายภาณุวัฒน์ ฟักบาง

ครูผู้ช่วย

 

นายยอด  ราชชิต

ครูผู้ช่วย

   

 นางสาวลักษณารีย์ สุวิชาโน

ครูผู้ช่วย

 

 นางสาวณัฐรีย์  วาดดวงมา

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวพจมาส  จันทร์เครื่อง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวศริญยา  กังสนันท์

พี่เลี้ยงเด็ก

 

นางภัทรภร  ปิ่นสุภา

พี่เลี้ยงเด็ก

 

นางธันย์ชนก  ศรีผ่องใส

พี่เลี้ยงเด็ก 

นายชลทิศ  กลางพอน

พนักงานขับรถยนต์

 

นายไพศาล  สมศรี

พนักงานสถานที่

 นางสาวปัญจนัฐศ์ บงบุตร

พนักงานสถานที่

 
 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern