คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
1.   นางลักขณา  วรรณวีรกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
2.   นางรุ่งทิพย์  สกุลไทย   ผู้แทนองค์กรชุมชน   รองประธานกรรมการ
3.   นางปรารถนา  ทองคำปั้น   ผู้แทนครู   กรรมการ
4.   นายไพศาล  สมศรี   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ
5.   นายอดุลย์  โยธาสมุทร   ผู้แทนกรุงเทพมหานคร   กรรมการ
6.   นายนำชัย  ฤทธิ์คัมภีร์   ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ
7.   พระมหาวิชัย  ธัมมชโย    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ
8.   นางสรรเสริญ  กำลังศิลป์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
9.   นายศีลธรรม  พัชรประกาย   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
10.  หม่อมหลวงชนัฏฐา  กองสุวรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
11.  นางวิจิตรา  มีสุขมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
12.  นายอนุสรณ์  เนียมลาภ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
13.  นายกอบกุล  ริมดุสิต   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
14.  นายจาตุรงค์  พรพงศ์พันธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
15.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้อำนายการสถานศึกษา
  โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
  กรรมการและเลขานุการ

 


0
0
0
s2smodern