โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 139 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางพลัด 1 (วัดอาวุธฯ) อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ได้ย้ายมาจากวัดจันทาราม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2478  โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นที่เรียน 

 

• พ.ศ. 2479 แยกโรงเรียนนี้ออกเป็น 2 โรงเรียน เรียกว่า โรงเรียนประชาบาล 2 (วัดอาวุธวิกสิตาราม) และโรงเรียนประชาบาล 1 (วัดจันทาราม)

• พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ใหม่ ชื่อ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

• พ.ศ. 2496 นางสังวาลย์ น้อยประเสริฐ ครูใหญ่ได้ติดต่อเจ้าอาวาสพระครูคุณสารสาทร (พระสิทธิสารโสภณ) เพื่อขออาคารที่ว่าการอำเภอบางพลัดเก่า มาซ่อมแซมใช้เป็นตัวอาคารเรียนต่อไป จึงย้ายจากศาลาโรงธรรมมาทำการสอน

• พ.ศ. 2499 นางสังวาลย์ น้อยประเสริฐ ครูใหญ่และคณะครูโรงเรียนนี้ ได้ขอเงินบริจาคจาก นายสุริยะ ชีตตะสังคะ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น ได้เงินมา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มอบให้พระครูคุณสารสาทรเจ้าอาวาส ท่านได้จัดการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง (ขณะนั้นใช้เป็นที่รับประทานอาหาร ปัจจุบันได้รื้อถอนออกสร้างอาคารตึก 3 ชั้น) โดยเสียค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ท่านเจ้านเอาวาสได้ออกเงินเพิ่มเติมให้อีก 5,000 บาท (พ้าพันบาทถ้วน)

• พ.ศ. 2507 นางสังวาลย์ น้อยประเสริฐ ครูใหญ่อายุครบเกษียณ 30 กันยายน 2507

• 1 ตุลาคม 2507 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายพุทธา จันทร์ศรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ สืบต่อจากนางสังวาลย์ น้อยประเสริฐ

• 1 ตุลาคม 2511 โรงเรียนได้โอนมาขึ้นกับเทศบาลธนบุรี

• 25 มกราคม 2514 นายพุทธา จันทร์ศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่โท 
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม อำเภอธนบุรี สังกัดเทศบาลธนบุรี เทศบาลนครธนบุรี แต่งตั้งให้ นายประเสริฐ อุบลเขียว

• พ.ศ.2514 แผนกศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครธนบุรี อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ แบบ 004 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยรื้ออาคารเรียนเดิมและอาคารเรียนแบบ ป 1 ก.ออกและรื้ออาคารเรียนจากโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามมาสร้างที่โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (อาคารเรียนวัดดุสิตาราม ถูกรื้อเพราะทางการเวนคืนที่ดิน ทำการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่อสะพานปิ่นเกล้า) แล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2515 งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

• พ.ศ. 2514 ปรับปรุงการบริหารใหม่ โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี เป็นเทศบาลนครหลวง และโรงเรียนนี้โอนสังกัดเทศบาลนครหลวง

• พ.ศ. 2516 ปรับปรุงส่วนการบริหารจากเทศบาลนครหลวง เป็นกรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน


 

0
0
0
s2smodern